<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

hsp

woensdag, mei 09, 2007

Hip zijn is het aller belangrijkste in de wereld, dat weet iedereen. Hip zijn kan je op verschillende manieren. Een van de laatste ontwikkelingen op dat vlak is het hip worden door het maken van jou eigen persoonlijke afkorting. Afkortingen zijn namelijk GIGANTISCH hip.

Het zijn dan ook alleen enorm hippe dudes en mokkes die dagelijks afkortingen als bv "asap" en "fubar" gebruiken. Reden genoeg om er zelf een te maken zou ik zo zeggen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat uw eigen afkorting uitvinden een hsp is.

"hsp" is mijn persoonlijke afkorting, en staat voor "heel strak plan". Hieronder geef ik jullie een aantal richtlijnen van de afkorting, zodat jullie deze correct kunnen gebruiken.


Bier halen in de nachtwinkel is steeds, en ik verduidelijk, STEEDS, zonder uitzondering, een hsp.

Aan de schelde liggen is een hsp als en slechts als het zeer goed weer is.

Bij koud weer in de schelde springen is geen strak plan.

Opgemerkt dient te worden dat je niet "gsp" mag gebruiken voor "geen strak plan". Dit wordt dan "geen hsp".

Het sarcastisch gebruiken van hsp wordt afgeraden om verwarring te vermijden.

 1. Anonymous Lime said:

  Wel, ik vind het gebruik van 'hsp' een hsp!

 1. Anonymous pironik said:

  hesp zeg ik daarop. met de e van erg.
  (voorbeeld: we hebben geen eten meer, maar we kunnen patatten stelen van het veld, ja, dat is hesp!)
  voor mijn persoonlijke afkorting had ik gedacht aan "uhiy" (uw hoofd is yoghurt)

 1. Blogger depolle said:

  "uhiy" is inderdaad een heel hippe afkorting. Ik vrees dat ik ze vanaf nu ook geregeld ga gebruiken.

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  uhiy klinkt inderdaad zeer ahsp. Met de a van absoluut.

  Zelf vind ik WDYCAI *Why Do(n't) You Cry About It?* niet slecht. Een goede zin is natuurlijk:

  "WDYCAI emo boy?"

 1. Anonymous Anoniem said:

  sorry hoor, maar HSP was al bezet. 'High Sensitive Person'. Google het maar eens. Vanaf volgend jaar woon ik ook in leuven. groetje, saartje.

 1. Anonymous Anoniem said:

  P.S.(Post Scriptum): u maakt dt-fouten
  groetje, Saartje

leave a comment