<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

chaos

donderdag, mei 17, 2007

Werk, zoveel werk. Tijd, zo weinig tijd. Irritatie, zoveel irritatie. Zin, zo weinig zin.

Je naar eigen mening lelijke buggy vind is slecht, zegt ze. Ik adem diep in en uit.

"Gaan we ons dichtkappen?" vragen ze. Wie kan er zo'n verleidelijk voorstel afwenden?

En hey, wat sta ik daar te glijden op het net?Mijn god, de chaos...

  1. Blogger CocktailSaurus said:

    Blijkbaar kon je het wel afwenden, je durfde geen regen te trotseren.

    sissy

leave a comment