<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vakantie

vrijdag, juni 29, 2007

U heeft het misschien al opgemerkt, maar kiwikommer wordt niet bijzonder vaak meer geüpdate. Dit vind vooral zijn wortels in examens, feestjes en een ander "projectje". Het zal echter ook niet bepaald verbeteren in de nabije toekomst, want binnen enkele dagen vertrekken Smara Ratih, kiwi en ik namelijk met de fiets naar Frankrijk. 10 dagen fietsen, volledig hardcore, pijn hebben, elkaar beu worden, ruzie maken maar ons vooral rot amuseren.

Doel? Le Havre. Waarom? Het eerste dat bij ons op kwam en dat qua afstand nog net mogelijk was in 10 dagen.

Foto's volgen ongetwijfeld...


Ps: wist je dat ik sinds gisteren officieel Bachelor in de Productontwikkeling ben?


 1. Blogger pironik said:

  proficiat. en die fietsreis, hsp is dat! een jaar of vijf geleden ben ik ook naar die contreien gefietst, aaah schone tijden!

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  Fantastisch! En geniet van de trip!
  Ik kijk alvast uit naar de foto's!

 1. Anonymous PieterC said:

  Héél veel plezier toegewenst, en een dikke proficiat!

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  smeerlap...  ik ben jaloers
  had ik maar een fiets (en een zorgeloze vakantie)

 1. Blogger Tine said:

  Nog steeds dezelfde fiets, met zelfde zadel zie ik ;)

 1. Blogger depolle said:

  ik ben terug, en het was leuk.

  @tine: idd zelfde fiets en zelfde zadel, al heb ik het zadel in Frankrijk moeten vervangen.

leave a comment