<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Seks zal je hier niet vinden

zaterdag, juni 16, 2007

Ik weet dat ik als blogger meer rekening zou moeten houden met de noden van mijn lezers (die hier terechtkomen met google zoektermen als "sletje"), en ik bijgevolg massa's posten zou moeten wijden aan licht seksueel prikkelende onderwerpen. Spijtig genoeg voor hen ga ik dit niet doen. Vette pech voor de snoodaards onder mijn lezers.

Mijn hoofd is dezer dagen namelijk, door die leuke examens, volledig gevuld met nuttige info, of wat zich zou moeten voordoen als nuttige info. 3 van de zes examens zijn gedaan, en deze zijn, ondanks het feit ik zeer zeker niet alles kende, vlekkeloos verlopen.

Horoscoop Metro: "Iets doet je denken dat je onverslaanbaar bent. Nou… zo gek ver van de realiteit is dat niet eens…"

Ik denk niet dat je een leukere horoscoop kan krijgen tijdens de examens. Alleen pech dat ik zoals iedereen weet dat horoscopen "stierenpoep" zijn.

En als kers op de taart (een vrij flauwe taart) : naar mijn mening waarschijnlijk de mooiste muziekvideoclip ooit gemaakt:
Blijkbaar is de kers veel meer waard dan de taart vandaag. Inflatie in de fruitsector?

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  Nog drie even-schitterende-examens gewenst!

 1. Anonymous Jasper said:

  Ik heb de vreemde compulsie een tamme grap uit mijn hoed te toveren. Je spreekt over inflatie en over seks, dus ik wou zeggen dat je 'het best niet teveel opblaast' verwijzende naar de seks maar ook naar de stierpoep (bullshit - niet bullsshit)...

  Ik ga het houden bij: "wees blij dat ik geen hoed heb"

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Ik zou zeggen, je mag mijn hoed even lenen.

  Maar niet in een te dichte context van seks of stierenpoep... of inflatie.

leave a comment