<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

af

donderdag, mei 31, 2007

eindelijk

en voor de verandering viel de presentatie eens vrij goed mee...

 1. Anonymous smara ratih said:

  chow ding

 1. Anonymous PieterC said:

  Wel blits hoe de poten erin schuiven... Of heb ik het mis?
  Ook leuk weergegeven op die fiets.

 1. Blogger Bart said:

  Wow! Schitterend!

 1. Anonymous tupid said:

  Van cleane renders gesproken. Nice.

 1. Anonymous QG said:

  heel schoon.. practisch is anders

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Waar zijn de voetsteuntjes van dat 'dink' eens het op de fiets staat?

  Voor de rest: knap gedaan, ik ben trots op je, je mag gerust een koekje uit je koekendoos nemen!

 1. Blogger depolle said:

  @PieterC: die schuiven er idd in. Op technisch vlak alles behalve evident.

  @QG: lol, ik vind hem persoonlijk helemaal niet schoon, maar wel praktisch.

  @coctailsaurus: je ziet toch op die eerste render hoe hij op de fiets staat. En mijn koekjesdoos is al een tijdje leeg.

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Ik denk, als ik heel goed kijk en interpreteer, de voetsteuntjes zie staan, idd. Het spijt me

 1. Anonymous QG said:

  dan heb jij duidelijk nog ni veel met nen buggy rondgerede.met vijf jongere nichjes en neefjes en met een jongere zus, kan ik er absoluut van mee spreken(zeg ik mezelf toch). dat en heel wat poppekoetsen.
  waar moet je in hemelsnaam alles steken? en een rem? staat dat erop? das namelijk het tweede belangrijkste aan een buggy. 1 zijnde natuurlijk dat er een kind in kan vastzitten... which you obviously have covered :D

leave a comment