<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ik ga op reis

woensdag, juli 18, 2007

Ik ga op reis, en ik neem mee…

…ik neem mee, mijn fototoestel, een hoedje, zonnecrème factor 30+, anders wordt ik rood, heel rood, zo rood als mijn roze communistische T-shirt waardoor iedereen denkt: is hij communist? En dan zien ze mijn T-shirt met Duitse adelaar en denken ze: is hij een nazi-sympathiesant? (terwijl die adelaar niets met nazi's te maken heeft). Misschien moet ik een afspraakje regelen met Cameron Diaz om onze frustraties uit te wisselen? Kan ik haar direct ook vragen wat ik nog allemaal moet meenemen op reis.

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Je tshirt is roos. Zo roos als baby-billetjes.

 1. Blogger Tine said:

  jaaa... ROOD worden da kunne we goed eh:)

 1. Anonymous Anoniem said:

  Haah, Camaron gebruikt vast een holiday checklist

 1. Anonymous Bram said:

  holiday checklist dus...

leave a comment