<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

een draak op een kerk

donderdag, september 13, 2007


waarom blijf ik draken tekenen?

 1. Anonymous Mirthe said:

  Vewwie nice! :D

 1. Anonymous het ikea meisje said:

  awel dat vraag ik mij nu ook eens af se :)

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  Daarom??:))

 1. Anonymous Bart said:

  Of omdat je geen koeien kunt tekenen?:)

 1. Blogger Tim said:

  omdat ge stiekem graag cathedralen wou tekenen, maar die drang verbergt achter uw draken-teken-spree

 1. Anonymous QG said:

  omda een gorilla op een hoog puntig gebouw plagiaat zou zijn

 1. Blogger depolle said:

  @Bart: gij hebt mij duidelijk nog geen koe zien tekenen... ;-)

  @Tim: hmm, kan wel, nu dat ge het zegt teken ik idd wel veel cathedralen en kerken enzo...

  @QG: en godzilla dan? dan ben ik nu ook Hollywood aan het "plagieren".

 1. Anonymous QG said:

  1. godzilla beklom nix(voornamelijk om datie niet kon klimmen noch vliegen), plette het gewoon en
  2. godzilla is geen draak
  dus denkik dat je veilig bent

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  ik denk dat Freud zou vragen:

  "hoe is je relatie met je vader?"

leave a comment