<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stoppen van chemische verbindingen

donderdag, augustus 23, 2007

Zeer opgetogen was ik, als geïnteresseerde in de drijfveren en motivaties van individuen die hun meningen op elk blank publiek goed moeten schrijven, bij het ontdekken van nog een exemplaar tijdens mijn dagelijkse werkronde in de bib van Leuven (Ja, u hoort het goed, studenten zonder herexamens bestaan nog).


Wat bedoelde deze snoodaard met die vandalenstreek?

Ik ben op twee mogelijkheden gekomen, die ik uiteraard hier zal voorleggen aan jullie allen.


1. Hij is van mening dat we allen moeten stoppen met roken. Hierdoor gaan de sigarettenmultinationals zoals Marlboro en BAT failliet, met een economische crisis als gevolg. Mensen beginnen hierdoor te plunderen, en er ontstaat massahysterie. In al deze chaos is het bijna onvermijdelijk dat een of ander bang land het nodig vind een kernwapen af te vuren. De rest volgt en de mensheid sterft uit. Geen fabrieken en prottende koeien en varkens(niet de Vlaams Belang stemmende varkens maar de echte zwijnachtige knorrende roze dieren die je in boerderijen vind) meer en hierdoor wordt de productie van CO2 gestopt.


2. Nog een vleugje dommer als vorig mogelijkheid: Hij of zij denkt dat we de Kyoto normen gaan halen als we met zen allen gaan stoppen met roken.


Maar goed, ecologie zit in de lucht, nu hopen dat er echte ideeën op tafel komen.


Ps: ben ik de enige die het samenvoegen van Vlaanderen en Nederland zo'n fantastisch super de max mega stoer plan vind?

  1. Anonymous smara ratih said:

    De staat zou ook lichtelijk failiet gaan zonder die taxen op sigaretten...

    ps: ik ben nog iemand op het net tegengekome die da een goed idee vind, maar ben al vergeten wie, want het was doorgeklikt van doogeklikt van doorgeklikt, maar je bent dus ni alleen

  1. Blogger Tine said:

    Toch niet met die hollanders samengaan zeker;)
    Dat zou pas een crisis tot gevolg zijn :)

leave a comment