<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

En Kroatië

donderdag, augustus 16, 2007

En we zijn terug, en het was heel de tijd warm en droog en heet, en we zijn verbrand, en Italianen zijn niet te vertrouwen, en Ljubljana heeft een geweldig leuk hostel, en Kroatië heeft, vooral bij zonsondergang, een heel mooie kust met veel eilandjes, en we hebben vaak gesnorkeld en gezwommen, en al mijn geld is op, en ik miste kaas en vlees, en Jadrolinija-boten zijn de max en het goedkoopste openbaar vervoer in Kroatië, en het was leuk en neig en dergelijk.

En hieronder nog een reeks plaatjes van onder andere Rijeka en Dubrovnik en Plitvice en Zagreb en Venetië.


 1. Anonymous het-meisje-dat-dol-is-op-de-ikea said:

  welkom terug! zo te zien hedde u goe geamuseerd!!

 1. Anonymous smara ratih said:

  Kei mooie reeks foto's *zwijmel*

 1. Blogger e-ketnat said:

  Amaai ! En ik was hier ondertussen bijna verdronken in de regen en verloren gelopen in de grauwe stad.

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  welcome back! Toffe reeks foto's! Italianen onbetrouwbaar??

 1. Anonymous Lies said:

  Kroatië is veruit het mooiste land binnen Europa.
  Prachtig!

  Ferme foto's trouwens!

leave a comment