<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ecologisch bewustzijnde software

woensdag, oktober 10, 2007De werkkrachten achter Wordweb zijn werkelijk zeer groene jongens. Snodaards die regelmatig met een SUV rijden moeten ook betalen: GENIAAL.

  1. Blogger Dieter said:

    Amai, daar ga ik schier maandelijks over dan :)

  1. Blogger Frederic alias "de Coos" said:

    Hey, welke software heb je draaien om die leuke desktopgadgets weer te geven? BTW, ik heb nog nooit gevlogen en ben ook niet van zin dat ooit te doen... "Treinen" is zoveel leuker en verre bestemmingen bekijk ik wel op tv ;-)

  1. Anonymous depolle said:

    @de coos: dat zijn yahoo widgets. gratis te downloaden op het wereld wijde web...

leave a comment