<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

wapperen

dinsdag, oktober 30, 2007


Ondanks mijn druk bezig zijn aan het ontwerp van een volautomatisch belijningstoestel voor voetbalvelden, voelde ik mij verplicht om de via hier gevonden test te proberen.

Ik ben al geen vlaggenwapperer, en nog minder met zo van die gele leeuwenvlagjes. Daarom ook niet verwonderd dat ik 88% unionist blijk te zijn.


Een Belgische vlag hoef ik ook niet hoor. Geef mij maar zon blauw-geel sterrending.

  1. Anonymous Bart said:

    oeie, ik had maar 62%:))

  1. Anonymous smara ratih said:

    Ik had minder als jij, *kijkt verbaast :p* 78% meen ik mij te herinneren.
    Zo'n blouw geel sterrending heb je al he ;) zeker van een lief meisje gekregen :p
    ps: die code overtyppen is kei rot, ik moet die minstens 3 keer herdoen voor ik het juist overtyp

leave a comment