<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ik schrok me KAPOT

woensdag, januari 09, 2008

Ik schrok me KAPOT

Niet alleen bij het zien van het nieuwe VRT decor en website maar ook bij deze foto van Hillary Clinton. De persoon die deze foto heeft gekozen heeft wel duidelijk een gevoel voor humor.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen; verkiezingen die ik een heel pak belangrijker vind dan eender welke Vlaamse of Belgische verkiezingen. Mogen de Democraten (bij voorkeur Hillary of Obama) Amerika een nieuwe koers geven, en er terug een respecteerbaar land van maken na de desastreuze Bush jaren.

  1. Anonymous Cursief Huigje said:

    voor mij mag het ook Obama zijn ... benieuwd wat super tuesday zal brengen

  1. Blogger CocktailSaurus said:

    oh? zijn het verkiezingen in... welk land was het nu weer?

    Mijn voorkeur gaat naar die vrouw daar. Eens zien of een vrouwelijke touch idd wonderen doet.

leave a comment