<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dear Future Me

woensdag, februari 06, 2008


Ooit iets willen vragen aan jezelf in de toekomst? Wel hier is je kans.

Dichter bij tijdreizen zal je nooit komen.

 1. Blogger Tine said:

  Er is een mailtje onderweg, Het zal aankomen in 2013....

 1. Anonymous Mirthe said:

  Leuk :D

 1. Blogger Cursief Huigje said:

  ik hoop dat ik er in 2032 nog ben:)

 1. Blogger Tine said:

  Het is hier wel stillekes op je blog.

 1. Anonymous TnMaster said:

  boring

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  en zal die site ZELF er dan nog zijn?

leave a comment