<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Smilingtears Gatpukkel

donderdag, januari 10, 2008

Toen ik vandaag uit mijn bed strompelde dacht ik; deze dag is speciaal.

Deze dag is een dag vol hoop. Een dag waar het volk, de plebs, jan met de pet al jaren op staan te wachten. Want de mensen willen verandering.

Deze dag zal ik actie voeren voor een mooiere wereld, een socialere wereld, een betere wereld.

Een betere wereld met Barack Obama als Amerikaanse President en Smilingtears gatpukkels voor iedereen. Een smilingtears gatpukkel voor de bomma, een smilingtears gatpukkel voor de maten, een smilingtears gatpukkel voor Obama, de rest en ik.

leave a comment